Sökning: "Lisa Rutgersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Rutgersson.

  1. 1. Skydd eller chimär? Patientlagen ur ett äldre- och kapabilitetsperspektiv

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Lisa Rutgersson; [2020-09-14]
    Nyckelord :Kapabilitet; Hälsokapabilitet; Sårbarhetsteori; Patientlagen; PL; Hälso- och sjukvårdslagen; HSL; Äldrerätt; Sköra äldre; Medicinsk rätt;

    Sammanfattning : Sedan 2015 regleras patientens roll i patientlagen (2014:821) (PL), med det uttryckta syftet att stärka patientens ställning. Idag utgör äldre patienter en stor och växande patientgrupp. LÄS MER