Sökning: "Lisa Rydholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Rydholm.

  1. 1. Belöningssystemets roll inom kommunala verksamheter -En fallstudie av två kommunala fastighetsbolag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emelia Nilsson; Lisa Rydholm; [2019-08-08]
    Nyckelord :New Public Management; NPM; offentlig sektor; privat sektor; belöningssystem; målstyrning; monetära och icke-monetära belöningar;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Chefer inom offentliga verksamheter har påverkats av NPM’sstyrsätt, de vill effektivisera och använda målstyrning. Anställda har däremot inte påverkatsav NPM i lika stor utsträckning, de är inte lika målstyrda utan de arbetar inom offentligaverksamheter på grund av deras värderingar. LÄS MER