Sökning: "Lisa Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Lisa Samuelsson.

 1. 1. Har hållbarhetsrapporternas granskningsnivå förändras efter reformeringen av årsredovisningslagen? : - En kvantitativ studie på 1 730 svenska aktiebolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lisa Samuelsson; Katarina Sandå; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Report; Review Level; Compliance Compulsory Regulation ; Debt Ratio; Corporate Size; Industry; Hållbarhetsrapport; Granskningsnivå; Årsredovisningslagen; Reform; Tvingande reglering; Skuldsättningsgrad; Företagsstorlek; Bransch;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om granskningsnivån av hållbarhetsrapporter har förändrats på grund av tvingande reglering, nämligen reformeringen av den svenska årsredovisningslagen 2016. Studien söker även svar på huruvida skuldsättningsgrad, storlek och branschtillhörighet kan förklara granskningsnivån av hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser och behov av stöd vid palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Omvårdnad; Närstående; Stöd; Professionellt ansvar; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård har som syfte att lindra lidande och främja livskvalitet hos patienten. Men den palliativa vårdens fokus ligger inte endast på patienten utan också på stödet till de närstående. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation i matematikklassrummet : En studie om lärares samtal och frågornas betydelse för att utveckla elevers matematiska kunnande i årskurs 2-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Lisa Lyrhem; Sophie Rundberg; [2017]
  Nyckelord :Samtal; kommunikation; matematik; problemlösning; talk moves och diskurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera forskare (Chapin, O´Connor & Andersson, 2009; Mercer, 2008; Partanen, 2007; Riesbeck, 2008; Samuelsson & Forslund Frykedal, 2014; Taflin, 2007) nämner att det är genom samtal som tänkande och lärande kan utvecklas, då vi under samtalet förmedlar, förstår och klargör våra egna och andras tankar. Enligt Mercer (2008) är språket en central del för elevers lärande och utveckling, men att det inte tillförs tillräckligt med undervisningsmöjligheter där elever får uttrycka sig verbalt vilket har lett till sämre skolresultat. LÄS MER

 4. 4. Books, Brands and Buzz : The influence of the author’s brand andrecommendations and reviews when generationY, in Sweden, selects a book

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ebba Endoff; Lisa Ekman; Elisabeth Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inomhusmiljöns betydelse för barns möjligheter till lärande : En intervjustudie om chefer och pedagogers uppfattningar av uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Sundin; Lisa Wall; [2015]
  Nyckelord :delaktighet; didaktik; inflytande; intresseväckande; lek; lärande; läroplan; miljö; pedagogisk miljö; samspel;

  Sammanfattning : Den pedagogiska inomhusmiljön på förskolan kan skapa möjligheter till att barns lärande främjas. Med bakgrund mot skrivningar i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) så syftar denna studie till att ge en inblick i hur chefer och pedagoger tolkar sitt uppdrag om att skapa en god miljö för barnen på förskolan. LÄS MER