Sökning: "Lisa Skånberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Skånberg.

  1. 1. HAR INFORMATIONEN NÅTT FRAM? - En kvalitativ intervjustudie om hur arbetsterapeuter tillämpar kunskapsöverföring till personer med stressrelaterad ohälsa inom naturunderstödd rehabilitering

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Elin Nordin; Lisa Skånberg; [2020-06-08]
    Nyckelord :Activity of daily living; rehabilitation; health; activity; participation; knowledge management; implementation strategies; intervention; stress; mental health;

    Sammanfattning : Bakgrund Stressrelaterad ohälsa är sedan 2014 den vanligaste orsaken för sjukskrivning i Sverige. Under långvarig exponering av stress kan delar av hjärnan som styr vår koncentration-, inlärning-, planering- och organisationsförmåga försämras vilket kan leda till svårigheter med att ta in, bearbeta och minnas ny information. LÄS MER