Sökning: "Lisa Skår"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Skår.

  1. 1. Teambuildings effekt på gruppers utveckling: en kvasiexperimentiell studie på befintliga arbetsgrupper inom en svensk myndighet

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Linnea Nissling; Lisa Skår; [2019-12-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Teambuildings effekt på gruppers utveckling undersöktes med en kvasiexperimentiell design genom att utvärdera en konsultinsats med teambuildinginterventioner på 22 experimentgrupper inom Livsmedelsverket. Dessa jämfördes med 20 kontrollgrupper som ej fick någon konsultinsats. LÄS MER