Sökning: "Lisa Sturesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Sturesson.

  1. 1. Hur upplevde medarbetarna i Västerbottens läns landsting införandet av ett nytt intranät?

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Lisa Sturesson; [2015]
    Nyckelord :Upplevelse; införande; intranät; Västerbottens läns landsting;

    Sammanfattning : Innan Västerbottens läns landsting, VLL, tog det nya intranätet i bruk, planerade och genomförde intranätets projektgrupp införandeaktiviteter som landstingsmedarbetare deltog i. Studien gjordes i syfte att få veta om dessa medarbetare hade en annan upplevelse av införandet än övriga medarbetare. LÄS MER