Sökning: "Lisa Ternestål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Ternestål.

  1. 1. ”Avtalsbrott inom offentlig upphandling” - Äktenskap och skilsmässa i LOU:s och avtalslagens regi. En fallstudie om hur sanktioner kan tillämpas vid avtalsbrott.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Lisa Ternestål; Emma Svensson; [2019-03-19]
    Nyckelord :Beställare- utförarmodellen; New public management; Offentlig upphandling; Assymmetrisk information; Transaktionskostnader;

    Sammanfattning : Upphandlare har i uppdrag att utföra en effektiv upphandling som tillvaratar de principer som offentlig upphandling grundats på. Då de regler som styr upphandling ställer höga krav på kompetens hos beställaren för att kunna uppfylla de syften upphandlingen har, är det också av vikt att studera hur lagstiftningen kan användas som stöd eller hinder för att uppnå dessa. LÄS MER