Sökning: "Lisa Thörn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Thörn.

 1. 1. Vokalkvalitetens effekt på uppskattad ljudtrycksnivå vid inspelning med strupmikrofon

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Lisa Thörn; [2020]
  Nyckelord :accelerometer; strupmikrofon; vokalkvalitet; SPL; prosodi; uppskattad ljudtrycksnivå;

  Sammanfattning : Vid undersökandet av röstkällan, och då framförallt röstkvalitet ur ett lingvistiskt perspektiv, är inspelning med accelerometer, eller strupmikrofon, en lovande metod som dock är i behov av förbättring. En ännu okänd aspekt är om vokalkvalitet påverkar korrelationen mellan sig- nalerna från strupe och mun, vilket denna studie ämnade klargöra. LÄS MER

 2. 2. Walk the talk – för en trovärdig hållbarhetsprofilering : En förklarande studie om sambandet mellan internal-external brand alignment och employee advocacy

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Madelene Eriksson; Lisa Thörn; [2019]
  Nyckelord :Sustainability marketing; Employee advocacy; Internal marketing; Brand; Hållbar marknadsföring; Employee advocacy; Intern marknadsföring; Förtroende; Brand commitment; Employer branding;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet och CSR är idag en självklarhet i många nordiska företag. Under de senaste åren kan även en ökning konstateras i konsumenters vilja att betala mer för hållbara produkter. LÄS MER

 3. 3. Revisionens värde i kommunala bostadsaktiebolag : En undersökande studie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Frölander; Lisa Thörn; [2018]
  Nyckelord :Auditing; perceived value; public housing companies; layman auditing; Revision; upplevt värde; kommunala bostadsaktiebolag; lekmannarevision;

  Sammanfattning : Introduktion: Revisionen har sedan länge haft en viktig roll i att säkerställa tillförlitligheten hos företags finansiella information men kan utöver detta ses som betydligt mer flerdimensionell i och med sin rådgivande funktion. Att utforska vilka värden de som företräder de redovisningsskyldiga bolagen upplever av revisionen kan vara värdefullt då de både påverkar och påverkas av denna. LÄS MER

 4. 4. Differentiering : ett sätt för Uppsalas cityhandel att konkurrera med externhandeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Eriksson; Andreas Åker; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utbyggnaden av externhandeln under de senaste decennierna har medfört en ökad konkurrens för cityhandeln i Sverige. De olika marknadsplatserna präglas av en allt större likriktning av butiksutbudet, framför allt när det gäller andelen kedjebutiker. LÄS MER