Sökning: "Lisa Thellman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Thellman.

  1. 1. Att navigera i djungeln av kommunikationskanaler : En kvalitativ studie om hur avdelningschefer använder och resonerar kring kommunikationskanaler

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Författare :Lisa Thellman; Julia Johansson; [2017]
    Nyckelord :informationsöverflöd; informationsspridning; intern kommunikation; mångfald av kommunikationskanaler; mellanchefer;

    Sammanfattning : Framväxten av elektroniska kommunikativa möjligheter har skapat en djungel av kommunikationskanaler. Att välja den mest lämpade kanalen är viktigt för att informationsspridningen inom organisationer ska lyckas. Studiens problemområde behandlar hur mellanchefer ska lyckas navigera bland denna mångfald. LÄS MER