Sökning: "Lisa Toveby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Toveby.

  1. 1. Hur Reggio Emilia filosofin relaterar till Lpfö98 – barnsyn, kunskapssyn och mål för verksamheten

    C-uppsats,

    Författare :Lisa Toveby; [2010]
    Nyckelord :Reggio Emilia; pedagogik; barnsyn; kunskapssyn; Lp;

    Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med arbetet är att med hjälp av litteratur och observationer försökatydliggöra hur man kan arbeta utifrån inspiration från Reggio Emilia och hur Reggio Emiliafilosofin relaterar till läroplanen för den svenska förskolan, Lpfö98.Huvudfrågan i arbetet är; Hur relaterar Reggio Emilias pedagogiska filosofi till Lpfö98?Jag försöker finna svar på frågan genom litteratur och genom två observationer på ReggioEmilia inspirerade förskolor i Sverige. LÄS MER