Sökning: "Lisa Tu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Tu.

 1. 1. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 2. 2. Och de tu skola varda ett kött - Om normativa grundmönster i skyddet för efterlevande make

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Ronnle; [2012]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande framställning syftar till att analysera skyddet för efterlevande make i relation till arvsrätten för den avlidnes släktarvingar, och i synnerhet dennes bröstarvingar. Utgångspunkten är Anna Christensens teori om de normativa grundmönstren. LÄS MER