Sökning: "Lisa Wahlberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Wahlberg.

 1. 1. The use of management control systems for enabling users to assess the trustworthiness of actors on platforms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sophie Hulling; Lisa Wahlberg; [2018-07-02]
  Nyckelord :Platform organisations; Trustworthiness; Management control systems; Firm boundary-spanning;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. En legitimations påverkan för hälso- och sjukvårdskuratorer : En kvalitativ studie om hälso- och sjukvårdskuratorers synpunkter på hur en yrkeslegitimation skulle kunna påverka yrket gällande status och arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Benjamin Wahlberg; Lisa Rundberg; [2018]
  Nyckelord :Legitimation; kurator; status; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården är kuratorer den enda professionen som saknar legitimation. Ett lagförslag finns för att denna profession ska erhålla legitimation som planeras träda i kraft 1 juli 2019. LÄS MER

 3. 3. Implementering av IFRS 15 –En fallstudie av ett företags implementeringsprocess och förmåga att hantera dess kritiska komponenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elina Svensson; Lisa Wahlberg; [2016-06-08]
  Nyckelord :IFRS 15; implementering av IFRS 15; implementering av redovisningsstandard; organisationsförändring; kritiska komponenter; intäktsstandard;

  Sammanfattning : och problem: Den 1 januari 2018 måste alla företag inom EU som följerIFRS i sin koncernredovisning anpassa sin rapportering till den nya intäktsstandardenIFRS 15. Denna standard innebär en komplexitet då företag såväl som revisionsbyråerpoängterar dess storhet och omfattning. LÄS MER

 4. 4. Stora Böcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Josefin Sjöström; Lisa Wahlberg; [2008]
  Nyckelord :avkodningsinriktning; gemensam läsning; helspråksinriktning; kiwi; läsinlärning; Nya Zeeland; skolsystem; storboksmetoden; vägledd läsning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka förutsättningar som finns att arbeta med storboksmetoden och relatera dessa till hur storboken används på Nya Zeeland. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och bygger på en kvalitativ enkätundersökning, intervjuer med fyra lärare samt en intervju med en förlagsredaktör på Bonnier Utbildning. LÄS MER