Sökning: "Lisa Wall"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Lisa Wall.

 1. 1. Social interaktion i bostadsområden som ett svar på ensamheten : En studie om hur fastighetsföretag kan möjliggöra social interaktion genom utformningen av den fysiska miljön och sociala initiativ.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lisa Lorentzi Wall; [2020]
  Nyckelord :Housing planning; weak ties; loneliness; social interaction; place; Swedish mentality; Bostadsplanering; tunna band; ensamhet; social interaktion; plats; svensk mentalitet;

  Sammanfattning : Ofrivillig ensamhet är ett komplext problem som blivit än mer diskuterat på grund av pandemin som råder. I Sverige känner sig många unga personer ensamma i sitt hem eller bostadsområde. Ofrivillig ensamhet kan i längden leda till negativa hälsoeffekter vilket motiverar insatser från flera olika håll. LÄS MER

 2. 2. Gamification för hållbara transportval

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Lisa Sjögren; Marie Wall; [2020]
  Nyckelord :Climate; transport; motivation; behavior; design; gamification; Klimat; transport; motivation; beteende; design; gamification;

  Sammanfattning : Den svenska privata transportsektorn drivs idag mestadels på fossila bränslen vilka bidrar till stora utsläpp av växthusgaser i atmosfären. För att minska dessa utsläpp måste människor minska på sina resor alterantivt ändra resebeteenden. LÄS MER

 3. 3. Beslutsfattande utifrån prospektteorin : En scenariobaserad studie om risker och hållbara investeringar i gruvindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Melander; Caroline Stenvall; [2020]
  Nyckelord :Risk; Potential consequences; Risk aversion; Sustainable investments; Investors; Decision makers; Risk; Potentiella konsekvenser; Riskavsersion; Hållbara investeringar; Investerare; Beslutsfattare;

  Sammanfattning : Prospektteorin presenterades av Kahneman och Tversky år 1979. Teorin förklarar hur beslutsfattande sker under risk. Kahneman belönades år 2002 med Alfred Nobels Ekonomipris för sitt arbete inom beslutsfattande, riskbedömning och rationalitet. Hans forskning nådde den breda massan med boken Tänka, snabbt och långsamt. LÄS MER

 4. 4. Ljudreduktion hos ventilationsdon; Ingenjörsmässig beräkningsmetod för uppskattning av ljudreduktion hos ventilationsdon

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Michaela Söderström; Lisa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns ett flertal faktorer som påverkar arbetsmiljö och en viktig aspekt är ljudmiljön. För att sträva efter en behaglig ljudnivå och undvika buller finns det många lösningar; ljudisolera väggar, alternativt montera absorbenter. I kontorslandskap kan överhörinng via ventilationssystem vara ett problem. LÄS MER

 5. 5. BIM i produktion : En undersökning om hur BIM kan implementeras  i produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Lisa Håkansson; Julia Dannfors; [2019]
  Nyckelord :BIM; Building Information Model; Bluebeam; digitalisering; produktion; Dalux;

  Sammanfattning : The object of this report is to investigate how to implement BIM into the production part of the construction industry. How NCC should act to make the transformation as smooth and easy as possible. BIM, Building Information Modelling, is a way of working where you gather all information in one place. LÄS MER