Sökning: "Lisa Wallman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Wallman.

  1. 1. Det nygamla varumärket : En fallstudie om en återlansering av ett tjänstevarumärke

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Lisa Eklund; Hanna Wallman; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Ett tjänstevarumärke är uppbyggt av flera olika komponenter och det är inte bara tjänsten i sig som räknas till varumärket. Det är hur kunderna uppfattar vad företaget säger att de erbjuder, hur andra människor ser på varumärket, samt hur väl företaget tar sig an sitt tjänsteutförande som bidrar till kundernas syn och uppfattning om ett tjänstevarumärke. LÄS MER