Sökning: "Lisa johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Lisa johansson.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisorns arbetsroll -En kvalitativ studie om förändrade kompetenskrav för nyanställda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Johansson; Lisa Kaiser; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Barnen kan oftast minst lika mycket som vi” : En studie om digitala verktyg i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Hennig; Johanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; förskolan; design för lärande; förskollärares perspektiv; meningserbjudande; multimodalt lärande; iscensättning av lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om vad adekvat digital kompetens innebär utifrån förskollärares användning av digitala verktyg samt hur de beskriver sin digitala kompetens. Den teoretiska utgångspunkten i studien är design för lärande med centrala begrepp som meningserbjudande, multimodalt lärande samt iscensättning av lärande. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of electrospun lignin/polyvinyl alcohol/cellulose nanofiber mats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lisa Johansson Carne; [2021]
  Nyckelord :Electrospinning; lignin; polyvinyl alcohol; cellulose nanofiber; wound dressing;

  Sammanfattning : Polymeric electrospun nanofiber mats have recently emerged as a promising alternative to conventional wound dressings for non-healing wounds. Its large surface area, porosity and scalability are only a few of the promising characteristics of electrospun nanofibers. LÄS MER

 4. 4. Utomhuslärandets möjligheter i ämnet svenska : En studie om hur utomhuspedagogiken kan komplettera och förstärka den traditionella svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Caroline Johansson; Lisa Rubertsson; [2021]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; språkutveckling; lärmiljö; svenska; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur utomhuspedagogik kan främja elevers lärande i ämnet svenska. Det traditionella sättet att undervisa på i svenska skolor har varit och är fortfarande inne i klassrummet, så även i ämnet svenska. LÄS MER

 5. 5. Skomakarens barn i kommunikationsbranschen : En kvalitativ studie om relationsskapande i sociala medier genom strategisk kommunikation för byråer i kommunikationsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ida Funeland; Lisa Johansson; [2021]
  Nyckelord :strategic communication; relationship building; social media; communications industry; practitioners; strategisk kommunikation; relationsskapande; sociala medier; kommunikationsbranschen; praktiker;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur utvalda praktiker i kommunikationsbranschen i Karlstad upplever anpassningen av sociala medier och dess roll för relationsskapande genom strategisk kommunikation.  Huvudfrågeställning: Hur upplever de utvalda praktikerna i den bransch som borde vara i framkant inom kommunikation anpassningen av det strategiska skiftet som sociala medier medfört?  o Hur upplever praktikerna sociala mediers roll i den strategiska kommunikationen för relationsskapande?o Hur kan praktikernas upplevelser av relationsskapande genom sociala medier som kommunikationsväg förklaras genom Social Information Processing Theory?o Hur kan praktikernas upplevelser av relationsskapande genom sociala medier som strategisk kommunikation förklaras genom Relationship Cultivation Strategies? Teorier: Social Information Processing, Relationship Cultivation  Metod: I denna studie har vi använt oss av metoden kvalitativa intervjuer och genomfört undersökningen på nio praktiker verkande i byråer inom kommunikationsbranschen. LÄS MER