Sökning: "Lisbeth Olsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisbeth Olsson.

 1. 1. Tillvägagångssätt vid läsförståelse - elevers strategier och pedagogers metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lisbeth Olsson; [2011]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategier; lässtrategier; motivation; tillvägagångssätt; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : AbstractOlsson, Lisbeth (2011). Tillvägagångssätt vid läsförståelse – elevers strategier och pedagogers metoder (Procedure of learning reading comprehension – pupils´strategies and teachers´methods).Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER

 2. 2. ”Att få bestämma själv” - en kvalitativ studie om äldres upplevelser av inflytande på särskilt boende

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Olsson; Irini Lisbeth Pannblom; [2009-12-29]
  Nyckelord :Inflytande; Äldre; Särskilt boende;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med vår studie är att beskriva och förstå hur de äldre som befinner sig i ett beroendeförhållande upplever sitt subjektiva inflytande i vardagen på det särskilda boendet. Syftet har undersökts med följande frågeställningar: Hur går de äldre tillväga för att skapa inflytande i vardagen? Hur upplever och beskriver den äldre sitt inflytande för att få sina behov tillgodoseddaMetod: Vår studie bygger på tio halvstrukturerade intervjuer med äldre på två särskilda boenden i Göteborgs stad, centrum. LÄS MER

 3. 3. Salutogent ledarskap - ett (önske)mål. En studie om hur några enhetschefer i äldreomsorgen i Göteborgs stad upplever salutogent ledarskap.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annica Andersson; Catrin Bernhardsson; Lisbeth Olsson; [2009-08-31]
  Nyckelord :Salutogenes; Empowerment; ledarskap; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Informanterna beskrev salutogent ledarskap som fokuserande på möjligheter istället för problem, och att få fram resurserna ur varje individ. De pekade på att de anställda känner större ansvar om de görs delaktiga i arbetets planering. Enhetscheferna hänvisar till vikten av reflekterande tankar på alla nivåer. LÄS MER

 4. 4. Mentorssamtalets betydelse för ökad måluppfyllelse/The mentor conversation and its impact on goal fulfillment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lisbeth Olsson; [2008]
  Nyckelord :delaktighet; elevsamtal; föräldrakontakt; mentorssamtal; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om mentorssamtal med elever och ökad kontakt med mentorselevernas föräldrar gör att elevernas måluppfyllelse ökar. Undersökningen avsåg att belysa mentorers, föräldrars och elevers uppfattningar om mentorssamtalen, men även att göra jämförelser för att försöka hitta likheter och skillnader i deras synpunkter. LÄS MER