Sökning: "Lisbeth Ulriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisbeth Ulriksson.

  1. 1. Nyanländas lärande. Möjligheter och hinder ut ett lärarperspektiv

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Madelaine Pettersson; Lisbeth Ulriksson; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Nyckelord: Nyanlända elever, organisation, kartläggning, lärande, inkludering, delaktighet, språkutvecklande arbetssätt, bedömning och betygsättning. AbstractSyfte: Studiens övergripande syfte är att utifrån ett lärarperspektiv belysa vilka möjligheter och hinder lärare upplever i undervisningssituationen för att synliggöra de nyanlända elevernas kunskaper i arbetet mot kunskapskraven. LÄS MER