Sökning: "Lise-Lotte Holm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lise-Lotte Holm.

  1. 1. ”Mer poesi i skolan” - en kvalitativ undersökning av poesins ställning i gymnasieskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Lise-Lotte Holm; Malin Åstedt Dillard; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks elevers och lärares attityd till poesi på gymnasiet, då tidigare forskning visat på en negativ inställning. En kvalitativ metod tillämpas vid utförandet av elevenkäter och lärarintervjuer. LÄS MER