Sökning: "Lise-Lotte Li"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lise-Lotte Li.

  1. 1. Två öron en mun : lyssnande ledarskap - ideal och verklighet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Lise-Lotte Swing; Emma Lingvall; [2010]
    Nyckelord :Lyssnande ledarskap; ledarskapsstilar; förändring;

    Sammanfattning : Bakgrunden till uppsatsen är intresset för hur ledarskap påverkar individers möjlighet att trivas och förmågan att utvecklas på arbetet. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en viss ledarskapsstil - lyssnande ledarskap - bidrar positivt till individers möjlighet att växa och utvecklas i sitt arbete. LÄS MER