Sökning: "Liselott Christensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Liselott Christensson.

 1. 1. "Det som är nödvändigt för vissa elever är ju aldrig skadligt för andra" En kvalitativ studie av arbetet med tillgänglig lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Liselott Christensson; Runa Falkman; [2019]
  Nyckelord :gymnasiet; likvärdig utbildning; skolutveckling; systemteori; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Christensson, Liselott & Falkman, Runa (2019) “Det som är nödvändigt för vissa elever är ju aldrig skadligt för andra” En kvalitativ studie av arbetet med tillgänglig lärmiljö. Specialpedagogprogrammet Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp Förväntat kunskapsbidrag Förhoppningen är att studien ska fungera som ett kunskapsbidrag för skolor som arbetar för utveckling av den tillgängliga lärmiljön. LÄS MER

 2. 2. "Man vill ju jobba med barnen!" : en kvalitativ studie om lärares upplevelser av hälsa på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Liselott Christensson; [2014]
  Nyckelord :teachers; psychosocial work environment; health factors; SOC; the demand-control-support model; lärare; psykosocial arbetsmiljö; friskfaktorer; KASAM; krav-kontroll-stöd modellen;

  Sammanfattning : Bilden av lärares arbetssituation som presenteras i media är vanligtvis negativt vinklad. Exempelvis visar en undersökning att endast en tredjedel av lärarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö som god. Ungefär hälften av de upplevda problemen med arbetsmiljön kan härledas till den administrativ arbetsbelastning. LÄS MER