Sökning: "Liselott Kent"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liselott Kent.

  1. 1. Digitalt verktyg och pulshjöande aktiviteter i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Liselott Kent; [2021]
    Nyckelord :Pulshöjande aktiviteter; digitala verktyg; didaktiska frågor hur; vad och varför ;

    Sammanfattning : Enligt den senaste revideringen av Lpfö18 skall förskolan ge barnen en grundläggande förståelse för digitala verktyg. Förskolläraren ansvarar för att varje barn får möjlighet att hantera digitala verktyg, vilket kan stimulera utveckling och lärande. LÄS MER