Sökning: "Liselotte Gjörup"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liselotte Gjörup.

  1. 1. The Representation of Gender and Gender Roles in English Textbooks

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Petra Holmqvist; Liselotte Gjörup; [2007]
    Nyckelord :English textbooks; Gender roles; Representation of gender; Stereotypes;

    Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker representationen av kön och könsroller i engelska läroböcker. Målet är att få en bild av hur kvinnor och män beskrivs i böckerna, och i vilken utsträckning de visar jämställdhet mellan könen. Studien innefattar en undersökning av sex läroböcker, av vilka två publicerades under 1970-talet. LÄS MER