Sökning: "Liselotte Ullert Piscator"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liselotte Ullert Piscator.

  1. 1. Padda istället för pensel : en studie av förskolebarns bildframställningmed surfplatta som rit- och målarverktyg

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Liselotte Ullert Piscator; [2014]
    Nyckelord :förskolan; surfplatta; etnografiskt perspektiv; bildskapande;

    Sammanfattning : I denna studie undersöker jag vilka ritprogram som barn har tillgång till i en förskolaoch hur dessa används. Jag vill även få svar på hur barnens bildprocesser ter sig, vilkamotiv de väljer när de skapar med surfplattan dels när barnen själva får välja fritt ochdels vilka motiv de väljer under en styrande pedagogs medverkan. LÄS MER