Sökning: "Lisen Karlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisen Karlström.

  1. 1. Att vara enhetschef och förälder - en balansgång : En kvalitativ intervjustudie om manliga och kvinnliga enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Elin Svensson; Lisen Karlström; [2020]
    Nyckelord :work-family conflict; work-life balance; gränslöst arbete; chefsroll; flexibel arbetstid; spillovers;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten i en mellanstor kommun i Sverige, med fokus på eventuella könsrelaterade skillnader. Datamaterial samlades in via semistrukturerade intervjuer med 9 enhetschefer i en mellanstor kommun i Sverige. LÄS MER