Sökning: "Lisette Dittberner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisette Dittberner.

  1. 1. HUR FÖRDELAR KOMMISSIONEN BIDRAGEN TILL INTRESSEGRUPPER? En analys av kommissionens bidragsutbetalningar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Lisette Dittberner; [2019-10-29]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The EU commission has 20% of the EU budget for exclusive disposal. In order to secure equal access for different organisations the commission shall work to enable them to take part in the political process within the EU. LÄS MER