Sökning: "Lisette Lahti"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisette Lahti.

  1. 1. Energi- och miljökonsekvenser av byte till LED-belysning i informationsskyltarna vid Gävle järnvägsstation

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Författare :Lisette Lahti; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Belysning är ett av de största slutanvändningsområdena för elektricitet. Globalt står belysningens primära energianvändning för ett utsläpp på 1900 miljoner ton CO2, vilket motsvarar 70 % av vad världens personbilar släpper ut. Med ny energieffektivare belysningsteknik kan både användning av energi och miljöpåverkan minska. LÄS MER