Sökning: "Lisette Lexell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisette Lexell.

  1. 1. Twitter - Ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråer?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Lisette Lexell; Johan Wirtz; [2013]
    Nyckelord :twitter; fastighetsmäklarbyrå; marknadsföring; gephi;

    Sammanfattning : ABSTRACT                                           Titel  Twitter – Ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråer?   Nivå                                                   C- uppsats i Företagsekonomi   Författare                                         Lisette Lexell & Johan Wirtz   Handledare                                       Jonas Kågström   Datum                                               2012 – Maj   Syfte                                                  Syftet med denna uppsats är att få en klarare bild av hur fastighetsmäklarbyråers användning av det sociala nätverket Twitter ser ut, vad deras syfte med användningen är och vilken grupp av människor de vänder sig till. Vi vill få svar på om Twitter fungerar som ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråerna. LÄS MER