Sökning: "Litterär analys exempel"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Litterär analys exempel.

 1. 1. "Jag tycker det är lite kryptiskt" : fem svensklärare om litterär analys ur flera perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Azra Kasapovic; Johanna Wahldén; [2018]
  Nyckelord :Lgy11; Svenska 3; kunskapskrav; vaghet; critical literacy; litterär analys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Flera av läroplanens formuleringar är vaga och lämnas okommenterade av Skolverket. Det skapar en osäkerhet om hur lärare förväntas tolka innehållet och arbeta med det. Vi har fokuserat denna studie på den vaga frasen ”ur flera perspektiv” som återfinns i kunskapskravet om litterär analys i kursen Svenska 3. LÄS MER

 2. 2. Samtala om texten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rasmus Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :litteraturläsning; litterär kompetens; samtalsfrågor; styrning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur läsning av litteratur styrs genom samtals- och diskussionsfrågor. Analysen gjordes utifrån en lärobok till gymnasiekursen svenska 2, Svenska Impulser 2. LÄS MER

 3. 3. Praktiska förslag på teoretisk grund : Didaktiska redskap för svensklärarens narratologiska verktygslåda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :De polyglotta älskarna; narratologi; homodiegetisk berättare; heterodiegetisk berättare; autodiegetisk berättare; fokalisering; analeps; proleps; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån en narratologisk analys av Lina Wolffs De polyglotta älskarna diskutera hur Gérard Genettes narratologiska begrepp homo-, hetero- och autodiegetisk berättare, fokalisering, analeps och proleps kan göras tydliga och greppbara för elever i den svenska gymnasieskolan. Utifrån Örjan Torells modell för litterär kompetens diskuterar jag sedan hur begreppen kan presenteras och förklaras för att förstås av elever i svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Etiska värderingar i Didache och Barnabasbrevet : En komparativ studie av synen på synd i texternas tvåvägsmetaforer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linnea Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Didache; Barnabasbrevet; synd; Två vägar; tvåvägslära; tvåvägsmetafor;

  Sammanfattning : Jag gick in i denna uppsats med syftet att undersöka hur två tidiga kristna texter, Barnabasbrevet och Didache, såg på synd. Jag valde att undersöka detta utifrån frågeställningen: Vilken syn på synd framkommer i Didaches respektive i Barnabasbrevets tvåvägsmetafor? Metoden jag valt för att undersöka detta är att först göra en enskild analys av respektive text där jag tittade på litterär kontext, därefter delar jag upp förmaningarna som jag avsåg fokusera på i sex olika kategorier och diskuterade utifrån dessa vilka källor som skulle kunna ligga till grund för dem, vilka motiv som kunde finnas från författaren och vad det innebar för mottagarna. LÄS MER

 5. 5. Det var en digital gång : En teoretisk uppsats om datorspel som möjliga komplement till läsandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Eric Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Datorspel; komplement; interaktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Datorspel har ett stigma över sig där de anses ha en negativ influens över barn och ungdomar. Detta stigma avvärjer många skolor och lärare från att använda sig av datorspel i klassrummet, där spel potentiellt kunnat hjälpa elever med läs- och koncentrationssvårigheter. LÄS MER