Sökning: "Litteraturhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Litteraturhistoria.

 1. 1. "Att konstruera ett helvete." : En komparativ läromedelsanalys i Svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karlsson Amanda; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; innehållsanalys; svenska 2; litteraturvetenskap; komparativ metod;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom en komparativ analys se vilka författare och verk som var gemensamma för två läromedel i Svenska 2. Uppsatsen skulle också undersöka vilka uppgifter som fanns till de gemensamma textutdragen samt om det fanns likheter och skillnader kring dess innehåll. LÄS MER

 2. 2. Världskriget som fakta och som känslor : En hermeneutisk studie av skönlitterära verks potential i undervisningen om historiska händelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Daniel Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :litteraturhistoria; tematisk undervisning; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : This essay aims to show how literary fiction can be combined with teaching aids in school while conducting lessons about historic events, or even outright replace teaching aids in this matter. This essay will also show how a teacher can work in an interdisciplinary way in the school subjects Swedish and History. LÄS MER

 3. 3. Varför läsa skönlitteratur i skolan? : En undersökning om elevers och lärares tankar och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Linda Kohlin; [2019]
  Nyckelord :Litteratur; skönlitteratur; litteraturhistoria; litterära epoker; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning av hur elevers och lärares attityder påverkar utformningen och undervisningen i momentet litteraturhistoria i gymnasiet men också elevernas generella inställning till litteratur, samt vilka hjälpmedel som finns och kan användas för att motivera och stimulera dem. Undersökningens metoder är en enkät till elever samt intervjuer med fyra gymnasielärare. LÄS MER

 4. 4. "Varför handlar det inte om oss?" : En intersektionell diskursanalys av skönlitteratur i läroböcker i kursen Svenska som andraspråk 3

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Fanny Bjarke; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; läromedel; läroböcker; styrdokument; CDA; kritisk diskursanalys; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolverket ställer i kursplanen i Svenska som andraspråk 3 tydliga krav på att skönlitteraturen i kursen ska vara skriven av både kvinnor och män och komma från olika kulturer och tider. Eftersom majoriteten av lärarna i Svenska som andraspråk enligt Skolverket inte är behöriga i ämnet, alternativt inte har läst litteraturvetenskap, ställer detta höga krav på att läroböckerna erbjuder skönlitteratur med en stor diversitet för att nå upp till kraven i kursplanen. LÄS MER

 5. 5. Litteraturundervisning av äldre texter - Hinder och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabet Ahlqvist; [2019]
  Nyckelord :appropriering; efferent läsning; estetisk läsning; igenkänning; kanon; litteraturhistoria; litteraturundervisning; läsare; läslust; pedagogik; reader response theory; sociokulturellt perspektiv; stöttning; äldre texter;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete baserat på en etnografiskt inspirerad studie som har syfte att undersöka hur lärare motiverar och utformar undervisningen av äldre texter på gymnasiet samt hur elever på olika gymnasieprogram upplever denna undervisning. För att utföra studien har använt mig av källor som bidragit till att samla in, bearbeta och analysera den empiri som intervjuerna och observationerna resulterat i. LÄS MER