Sökning: "Litteratursamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Litteratursamtal.

 1. 1. Samtalets läsarter : En kvalitativ studie om gymnasieelevers förmåga att inta läsarter i litteratursamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; skönlitteratur; svenska; litteratursamtal; gymnasieskolan; didaktik.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka läsarter gymnasieelever intar på egen hand och med stöttning i litteratursamtal. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande genom att undersöka hur stöttning och kommunikation bidrar till att elever kan inta och utveckla att inta olika läsarter. LÄS MER

 2. 2. Litteraturens känslor : En litteraturstudie om hur värdegrunden uppmärksammas i svenskundervisningen för årskurs F-3 genom textsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cornelia Engstrand; Rebecka Wallgren; [2020]
  Nyckelord :värdegrund; högläsning; textsamtal; etik; moral; empati; barnböcker; värderingar; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att belysa vad forskning säger om möjligheterna för värdegrundsarbete genom användandet av litteratur. Studiens fokus ligger på hur litteratur kan skapa samtalsmöjligheter som uppmärksammar värdegrundsfrågor i svenskundervisningen för grundskolans årskurser F-3. LÄS MER

 3. 3. Litteratursamtal med yngre elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Brandt; Emelie Martinsson; [2020]
  Nyckelord :förmågor; hinder; icke-kognitiva förmågor; kognitiva förmågor; litteratursamtal; yngre elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka huruvida litteratursamtal kan bidra till elevers språk-, kunskap- och identitetsutveckling. Vår frågeställning var vilka förmågor yngre elever kan utveckla genom litteratursamtal i skolan. LÄS MER

 4. 4. Läsarter – hur ska det läsas? : En systematisk litteraturstudie om läsarters förekomst och efterfrågan i svenskämnet i högstadiet och gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; läsning; sakprosa; skönlitteratur; högstadiet; gymnasieskola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka vilka läsarter för skönlitteratur och sakprosa som elever intar, vilka de förses med och vilka som efterfrågas av olika aktörer. Genom att undersöka läsarter genereras kunskap om hur läsundervisning utformas och hur väl den möter olika aktörers efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteraturens plats i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Meymuna Warsame; Meymuna Warsame; [2020]
  Nyckelord :skönlitteratur; högläsning; litteratursamtal; språkutveckling; undervisning; skola;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har i syfte att undersöka hur arbetet med skönlitteratur – framförallt högläsning och litteratursamtal - i klassrummet ser ut. Dessutom undersöks det vilken effekt olika metoder av litteraturundervisning har på elevers språkutveckling. LÄS MER