Sökning: "Litteraturteori"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Litteraturteori.

 1. 1. Litteraturens mirakel. Litteraturteori i tre verk av Simone de Beauvoir.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ivarsson Evelina; [2021-11-18]
  Nyckelord :Simone de Beauvoir; Mandarinerna; Filosofi; Litteraturteori;

  Sammanfattning : Abstract:This essay examines which role literature plays for society and the individual in three texts by Simone de Beauvoir. It does so by undertaking an idea analytic study of Simone de Beauvoirs novel Les Mandarins and two of her philosophical essays: Littérature et métaphysique and Mon experience d’écrivain. LÄS MER

 2. 2. Har Strindberg en plats i dagens klassrum?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rebecka Hillman; Erica Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :August Strindberg; feministisk litteraturteori; feministisk pedagogik; genus; genusmedveten läsning; litteraturundervisning; litterär kanon; normkritisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt har vi haft för avsikt att undersöka vad forskningen säger om hur kanoniserade verk kan läsas på ett genusmedvetet sätt för att främja en reflekterande undervisning på högstadiet och gymnasiet. I undersökningen av detta område har vi identifierat fyra teman, som alla kopplats till genusmedvetenhet, i vilka vi tagit avstamp för att besvara arbetets frågeställning  Hur kan kanoniserade litterära verk läsas för att främja genusmedvetenhet?  Dessa fyra teman är genusmedvetenhet i förhållande till kanonbegreppet, teoribildning, pedagogiska strategier och förhållningssätt samt ett litterärt exempel i form av förankring i August Strindbergs Fröken Julie (1888). LÄS MER

 3. 3. Berättarteknik, stilistik eller skönlitterära verkningsmedel? : En studie av skönlitterär undervisning och begreppstolkning i svenska 1 och 2 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ann-Sophie Nowak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur gymnasielärare tolkar de litteraturvetenskapliga begreppen berättarteknik, stilistik och skönlitterära verkningsmedel, som de tas upp i det centrala innehållet och kunskapskraven för svenska 1 och svenska 2 på gymnasiet. Vidare ämnar uppsatsen undersöka den inverkan som deras respektive tolkningar av dessa begrepp har på deras undervisning. LÄS MER

 4. 4. Offred är (inte!) mitt namn : könsmaktsordningar och könsnormer i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Magdalena Granell; Alexandra Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudier; patriarkat; kvonnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse från 1985 är en dystopi där USA har förvandlats till den teokratiska totalitära staten Gilead som utmärker sig genom sin patriarkala struktur där Kvinnan är underordnad Mannen. Denna världssyn lutar sig på makthavarnas tolkning av Bibeln som menar att Kvinnan skapades för att tjäna Mannen och att vara foglig. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling, skönlitteratur och litterär kanon i ämnet svenska som andraspråk : En kvalitativ studie av lärares berättelser om språkutveckling, skönlitteratur och litterär kanon i ämnet svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Andreas Lagerlöf; [2019]
  Nyckelord :litterär kanon; litteraturdidaktik; svenska som andraspråk; språkutveckling; skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att utifrån kvalitativ fokusgruppintervju undersöka fyra gymnasielärares i svenska som andraspråks arbete med skönlitteratur och språkutveckling inom ämnet svenska som andraspråk. Lärarna arbetar på de nationella gymnasieprogrammens sva-kurser. LÄS MER