Sökning: "Liv Boucht Sahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liv Boucht Sahlin.

  1. 1. I kvinnors händer - En jämförande diskursanalys av hemslöjdsrörelsen före och efter 1960-och 1970-talets feministiska våg

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Liv Boucht Sahlin; [2019]
    Nyckelord :1960-och 1970-talet; diskursanalys; emancipation; feminism; hemslöjd;

    Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks hur konflikten mellan hemslöjd som emancipatorisk strategi och den feministiska diskursen tog sig uttryck i tidskrifterna Hemslöjden och Hertha under tidsperioden 1960-och 1970-talet. För att få svar på detta undersöks hur man talade om hemslöjd och hemarbete i tidskriften Hertha, ifall hemslöjdsdiskursen blivit influerad av den feministiska diskursen och om detta går att urskilja i tidskriften Hemslöjden, samt om en förändring i hemslöjdsdiskursen kan urskiljas genom en jämförelse av denna innan och efter den feministiska vågen. LÄS MER