Sökning: "Liv Hjalmarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Liv Hjalmarsson.

 1. 1. "Till Herren fly, om du vill sällhet vinna!" : Om att leva sitt liv i Kristi efterföljd utifrån den baptistiska sångboken Psalmisten 1928

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Sara Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sprutbytesprogram i Sverige : En intervjustudie om bemötande, förtroendefulla relationer och motivationsarbete.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Fredrik Sundberg; Rebecca Hjalmarsson; [2015]
  Nyckelord :sprutbyte; bemötande; motivation; smittspridning av hiv och hcv; behandlingsinsatser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa faktorer som kan påverka de möten som sker inom svenska sprutbytesprogram. Utöver målet med att minska smittspridning av blodsjukdomar ska sprutbytesprogrammen vara en kontaktskapande arena där deltagarna motiveras till vård och behandling. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta med vatten : ett förslag på utformning av Campustorget i Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Hjalmarsson; [2013]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; vattenuttryck; vatten som designelement; modellstudier; mötesplats; Skellefteå; Campustorget;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om hur man kan gestalta med vatten i en urban kontext. Vatten är liv. Utan vatten kan inget leva. Vatten är även viktigt för oss människor då det skapar sinnliga upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Självrapporterad möjlighet till sociala relationer hos personer som överlevt hjärtstopp utanför sjukhus.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Hjalmarsson; Jenny Helleblad; [2011-06-17]
  Nyckelord :Hjärtstopp; intime relationer; IPA; sexualitet; sociala relationer; utanför sjukhus;

  Sammanfattning : I Sverige överlever cirka 300 personer/år hjärtstopp utanför sjukhus. Tidigare forskning har fokuserat på kognitiva funktioner och livskvalité. Många överlevare rapporterar mindre kognitiva inskränkningar och förändringar i sitt sociala liv. LÄS MER

 5. 5. Döden - En smak av livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mariel Hjalmarsson; Mira Pavlovic; [2006]
  Nyckelord :död; fenomenografi; hospice; livsaspekt; palliativ; uppfattning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vad sjuksköterskorna på Hospice hade för uppfattningar om sin egen och patienternas död, samt om deras syn på döden förändrats genom yrkesgången. Undersökningen är en kvalitativ empirisk studie med inspiration av den fenomenografiska ansatsen som analysmodell. LÄS MER