Sökning: "Liv Lindahl"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Liv Lindahl.

 1. 1. Specialpedagogen och de nyanlända eleverna En studie om specialpedagogens reflektioner över sitt ansvar för nyanlända elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Liv Lindahl; Marcus Princis; [2020-01-16]
  Nyckelord :nyanlända elever; specialpedagog; interkulturell pedagogik; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes med syftet att undersöka hur specialpedagoger resonerar om vilket ansvar de har i skolans arbete med nyanlända elever och då främst de elever som är i behov av särskilt stöd.Utifrån detta syfte genomfördes en kvalitativ intervjustudie med fem specialpedagoger med varierande grad av erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. Förlängt nyttjande av elbussbatterier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rikard Lindahl; [2019]
  Nyckelord :batteries; electrical grid; batterier; elnät;

  Sammanfattning : När konsekvenserna för miljön av att använda förbränningsmotorer blir allt mer påtagliga ökar behovet av alternativ för transport av människor och varor. Elfordon säljs i större utsträckning än någonsin förr. Men batterierna i elfordonen är även de en belastning på miljön när de produceras. LÄS MER

 3. 3. Förälder till person med funktionsnedsättning - Erfarenheter av barnets övergång till vuxen utifrån ett sjukvårdsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Klara Lindahl; Marie Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; Förälder; Närståendeomsorg; Omvårdnad; Vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar till personer med intellektuell funktionsnedsättning tar ett stort ansvar i sina barns liv. Detta medför fysiska, känslomässiga och sociala restriktioner med ökad risk för ohälsa som konsekvens. Tiden då barnet blir vuxet innebär en förändring för hela familjen. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att drabbas och leva med kolorektalcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Michael Wallén; Lena Lindahl; [2016]
  Nyckelord :colorectal cancer; coping; experiences; information; needs; behov; hantering; information; kolorektalcancer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få en cancerdiagnos innebär ofta en kris för den som drabbas. Kolorektalcancer är den tredje vanligast cancersjukdomen i Sverige och den tredje vanligaste dödsorsaken där män och kvinnor drabbas likvärdigt. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungdomars upplevelse av att leva med övervikt och fetma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofie Lindahl; Josefin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Children; adolescents; overweight; obesity; experience; Barn; ungdomar; övervikt; fetma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomsfetma är ett växande folkhälsoproblem i världen. Stigmatisering mot barn och ungdomar med övervikt och fetma är ofta förekommande i deras vardag och de får ofta psykiska konsekvenser av sin övervikt och fetma, t.ex. dålig självbild och självförtroende. LÄS MER