Sökning: "Liv Lundmark"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Liv Lundmark.

 1. 1. Superkondensatorer istället för batterier som energireserv i lågvoltssystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Fadi Eliasson; Liv Lundmark; [2020]
  Nyckelord :Supercapacitor; Supercap; Arrhenius equation supercapacitor; Supercapacitor model; derating; balancing supercapacitor; Superkondensator; derating;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker om superkondensatorer kan ersätta en energireserv bestående av batterier i en befintlig produkt. Bakomliggande teori av superkondensatorn redovisas samt dess användning som energireserv i lågvoltssystem. En krets konstrueras och testas för att verifiera funktionen. LÄS MER

 2. 2. Analys av metoder för att beräkna livsmedels vattenfotavtryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Water footprint; life cycle assessment; Water Footprint Network; WSI; AWARE; Vattenfotavtryck; livscykelanalys; Water Footprint Network; WSI; AWARE;

  Sammanfattning : Vatten är en nödvändig resurs för allt liv på jorden. Med en ökande befolkningsmängd förväntas även sötvattenanvändningen att öka, vilket ställer krav på att hanteringen av de vattenresurser som finns sker på ett hållbart sätt. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av psykisk ohälsa ur ungdomars perspektiv- Analys av ett narrativ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Axel Lundmark; Hanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; ungdomar; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; narrativ;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar kraftigt bland ungdomar, både i Sverige och globalt. Detta påverkar ungdomarnas mående i nutid, men kan även leda till stora konsekvenser i deras framtida liv. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av psykisk ohälsa sett ur ungdomars perspektiv. Design: Studien har en kvalitativ design. LÄS MER

 4. 4. Kunskap, gemenskap och motmakt : en studie av den separatistiska gruppens betydelser för unga kvinnor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Pella Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; Neuropsychiatric Disabilities; Autism Spectrum Diagnosis; Separatism; Intersectionality; Girl Group; Empowerment; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Autismspektrumdiagnos; Separatism; Intersektionalitet; Tjejgrupp;

  Sammanfattning : I denna uppsats intervjuas fem unga kvinnor om sina erfarenheter av att delta i separatistiska grupper av och för kvinnor och icke-binära med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad unga kvinnor med NPF kan få ut av att delta i en separatistisk samtalsgrupp, för att på så sätt synliggöra deras erfarenheter samt öka kunskapen om målgruppens möjligheter att förbättra sin livskvalité genom att stärka sig själva. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av hälsa efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Frida Lundmark; Madelene Serrander; [2017]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; hälsa; kvinnor; litteraturöversikt; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en vanligt förekommande diagnos. Sjukdomstillståndet innebär en stor förändring i livet och påverkar upplevelsen av hälsa. Syfte: Belysa kvinnors upplevelse av hälsa och deras sätt att hantera återhämtningen efter en hjärtinfarkt. LÄS MER