Sökning: "Liv Ortiz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Liv Ortiz.

 1. 1. Personlighetsegenskaper och motivation : En kvalitativ studie om hur mellanchefers personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Liv Ortiz Andersson; Annie Snöberg; [2018]
  Nyckelord :Leadership; personality traits; The Big Five; work motivation and Herzberg s two factor model; Ledarskap; personlighetsegenskaper; The Big Five; arbetsmotivation och Herzbergs tvåfaktormodell;

  Sammanfattning : Titel: Personlighetsegenskaper och motivation Syfte: Att belysa hur en mellanchefs personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina medarbetare.  Teori: The Big Five, arbetsmotivation och Herzberg tvåfaktormodell. Metod: En kvalitativ studie med ett konstruktionistiskt perspektiv samt ur en hermeneutisk synvinkel. LÄS MER

 2. 2. Systematisk litteraturöversikt över evidensbaserade suicidpreventionsmetoder : I förhållande till målgruppen Ungdomar mellan 16-29 år i Grums kommun utifrån en socialekologisk modell

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Leonardo Ortiz Caro; [2018]
  Nyckelord :suicide prevention; social ecological model; teens; evidence based; suicidprevention; socialekologisk modell; ungdomar; evidensbaserad;

  Sammanfattning : Introduktion: Suicid är ett folkhälsoproblem som ser olika ut på olika platser runt om i Sverige, vissa kommuner såsom Grums kommun har under en tid drabbats mycket och speciellt bland ungdomar. Ett samarbete i Grums har startats där deltagarna består av aktörer som arbetar med ungdomars hälsa i någon form. LÄS MER

 3. 3. Mödrars upplevelser av att ha ett barn med Autismspektrumtillstånd : - En kvalitativ analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Arezou Mullazehi; Pernilla Ortiz Leal; [2014]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; mödrar; föräldrar; upplevelser; barn; blogg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn på fyra neuropsykiska funktionsnedsättningar som gemensamt kännetecknas av begränsningar till socialt samspel, nedsatt förmåga till kommunikation och föreställningsförmåga. I autismspektrumtillstånd diagnosen inkluderas Autism, Desintegrativ störning, Asbergers syndrom och Atypisk autism. LÄS MER