Sökning: "Liv Staaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liv Staaf.

  1. 1. Hur subkulturer konstruerar mening med hjälp av varumärken, en studie av en fitnesskultur

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Szilvia R Ll; Christian Edgren; Henrik Staaf; [2004]
    Nyckelord :Varumärken; subkultur; fitness; fitnesskultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Problem:Vilken funktion/roll spelar varumärket hos en subkultur? På vilket sätt använder en subkultur varumärket som en kulturresurs? Vad finns för samband mellan subkulturens värderingar och varumärkens inneboende värderingar? Syfte: Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för subkulturen fitness och dess sätt att använda varumärken. Metod:Två fokusgruppsintervjuer genomfördes för att lyfta fram attityder och värderingar i subkulturen fitness. LÄS MER