Sökning: "Livslångt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade orden Livslångt lärande.

 1. 1. Situationsanpassat lärande, patienters behov av kunskap vid inflammatorisk tarmsjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Carola Ericsson; Lena Johansson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Inflammatorisk tarmsjukdom; Mb Crohn; Ulcerös kolit; Kunskap; Lärande; Personcentrerad vård; Kvalitativ design;

  Sammanfattning : Background: Being diagnosed with a chronic disease such as inflammatory bowel disease creates a change in several dimensions of life. It can be a physical change due to for example surgical scars or a stoma with a change in body perception or the impact that a relapse gives. LÄS MER

 2. 2. Audionomens perspektiv på par-handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Birgitta Wallström-Berg; [2021-01-05]
  Nyckelord :Peer-learning; supervisor; clinical education; Par-handledning; handledare; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Background: The role of supervising audiology students has received an increased amount of attention since the introduction of the peer-learning model a few years back. Peer-learning is a model used during the students’ clinical practice. It has a specific structure based on two students actively working together as peers. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i förskolan : En studie om förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan och de kunskaper och kompetenser som krävs för att undervisa förskolebarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fatima Kasic; Nathalie Denise Popa; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; undervisning; livslångt lärande; kunskap och kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vad undervisning i förskolan kan innebära och vilka uppfattningar förskollärarna i denna studie har kring de kunskaper och kompetenser som krävs för att undervisa förskolebarn. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där halvstrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in det empiriska materialet. LÄS MER

 4. 4. (O)sökt : Svensklärare på gymnasiet om digital informationssökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Christine Wellander; Ella Karlsson Brottare; [2021]
  Nyckelord :Digital informationssökning; stöttning; IPS-I; svensklärare; sökkritik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka hur svensklärare på gymnasiet resonerar om digital informationssökning och hur digital informationssökning inkluderas i deras undervisning. I styrdokumenten för gymnasieskolan formuleras strävan efter livslångt lärande och delaktighet i det demokratiska samhället. LÄS MER

 5. 5. GYMNASIEELEVERS UPPLEVELSER AV E-VÄGLEDNING : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jimmy Lindahl; Nathalie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; fullgod vägledning; livslångt lärande; vidareutveckla e-vägledning.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har medfört omfattande samhällsförändringar. Dator- och internetanvändningen i skolans undervisning har ökat samt inom studie- och yrkesvägledningen. LÄS MER