Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 16 - 20 av 479 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 16. Ett skadat hjärta : En litteraturbaserad studie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anton Thörn; Julia Ehn; [2018]
  Nyckelord :Deltagare; hjärtinfarkt; livsstilsförändringar; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de ledande orsakerna till för tidig död i Sverige. Hjärtinfarkt är till stor del livsstilsrelaterad där vanor som rökning, osunda matvanor och låg aktivitetsnivå är riskfaktorer. Att drabbas av hjärtinfarkt kräver förändring i patientens invanda livsstil. LÄS MER

 2. 17. Omvårdnadsinterventioner för att främja hälsa hos personer som lever med hemodialysbehandling : En integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ellen Sundbom; Mirela Bunjaku; [2018]
  Nyckelord :Hemodialysis; interventions; health; quality of life; Hemodialys; Omvårdnadsinterventioner; Hälsa; Livskvalité;

  Sammanfattning : Hemodialys är en behandlingsmetod som kan behövas när njurarna inte fungerar som de ska och inte klarar av att rena blodet längre. Denna metod är mycket energikrävande för personen och man kan upplevas må sämre efter hemodialyssessionen än innan. Att leva med hemodialys är en livsstil som kräver anpassning, både mentalt och fysiskt. LÄS MER

 3. 18. Sjuksköterskans perspektiv av hälsofrämjande arbete inom somatisk slutenvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Rottbers; Matilda Törngren; [2018]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Somatisk slutenvård; Sjuksköterskans perspektiv roll; Ohälsosamma levnadsvanor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar till en stor del av sjukdomsbördan och är en orsak till förtidig död bland befolkningen. Tobaksbruk, alkohol, ohälsosamma matvanor samt fysisk inaktivitet kan orsaka ett flertal sjukdomar. LÄS MER

 4. 19. Sjuksköterskestudenters sunda levnadsvanor med fokus på fysisk aktivitet och inställning till hälsofrämjande arbete : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Holmström; Agnes Berglund; [2018]
  Nyckelord :BMI; enkätstudie; fysisk aktivitet; hälsa; hälsofrämjande arbete; hälsosamtal; kvantitativ; levnadsvanor; sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska främja och återställa hälsa genom bland annat uppmuntran till sunda levnadsvanor genom rådgivande hälsosamtal. En av de levnadsvanor som bidrar till för tidig död är otillräcklig fysisk aktivitet, vilken står för 5,5% av sjukdomsbördan i Europa. LÄS MER

 5. 20. Går det att sätta en prislapp på hälsa? : En kvalitativ studie om föräldrars syn på ekonomi och hälsa.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nadine Huchthausen; [2018]
  Nyckelord :Determinants of health; Economy; Health; Health literacy; Socioeconomic status; Bestämningsfaktorer; Ekonomi; Health literacy; Hälsa; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik och forskningsrapporter från bland annat Världshälsoorganisationen visar att hälsan världen över är ojämlikt fördelad och att socioekonomisk status, socialt kapital och health literacy är bidragande faktorer. Föräldrars utbildningsnivå och inkomst kan påverka barns hälsa och uppväxtvillkor och barn tillhörande riskgrupper har sämre förutsättningar till hälsa. LÄS MER