Sökning: "Livsstil"

Visar resultat 1 - 5 av 2022 uppsatser innehållade ordet Livsstil.

 1. 1. Kan intag av brunalger sänka LDL-kolesterolet? En systematisk översiktsartikel om brunalgers effekt på LDL-kolesterol hos vuxna med dyslipidemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Gröning; Jessica Lindh; [2024-02-09]
  Nyckelord :Brown algae; seaweed; seaweed; macro algae; dyslipidemia; LDL cholesterol; Brunalger; tång; makroalger; dyslipidemi; LDL-kolesterol;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den systematiska översiktsartikeln var att undersöka det vetenskapliga underlaget kring huruvida ett intag av brunalger kan påverka LDL-kolesterol hos vuxna med dyslipidemi Metod: Litteraturinsamlingen gjordes genom sökningar i databaserna Scopus och PubMed fram till den 23 januari 2023. Sökningarna gjordes i block om tre där sökblock ett riktade sig mot alger, sökblock två mot dyslipidemi och sökblock tre mot RCT. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet 'Clean Girl' : Unga kvinnors identitetsskapande i den digitala tidsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Wallin; [2024]
  Nyckelord :TikTok; Identitetsskapande; Ungdomskultur; Clean Girl;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker särskilt hur unga kvinnor förhåller sig till och interagerar med ”Clean Girl”-fenomenet, en trend som symboliserar en viss estetik och livsstil på TikTok. Genom en kvalitativ metod, inkluderande en dold observation av TikTok-innehåll och intervjuer med unga kvinnor, ger studien insikt i hur dessa individer uppfattar och anpassar sig till de ideal och föreställningar som förmedlas genom denna trend. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av sekundärprevention efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Dana Rafati; Ban Al-Anbari; [2024]
  Nyckelord :experiences; nursing care; myocardial infarction; patients; secondary prevention; erfarenheter; hjärtinfarkt; omvårdnad; patienter; sekundärprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd som uppstår vid akut skada i hjärtmuskeln. Orsakerna är kopplade till riskfaktorer som hypertoni, diabetes, ålder, rökning och ogynnsam livsstil. Rehabiliteringsprogram bör omfatta fysisk träning och fokusera på psykosociala samt livsstilsrelaterade faktorer. LÄS MER

 4. 4. ”Det var en flyktzon man flydde till” : En kvalitativ studie: om föräldraskap, skolgång och socioekonomisk bakgrund är faktorer till att ungdomar utvecklar en kriminell livsstil

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Shaza Saman; Shams Sarmad; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rationella metoders motsats : Synen på småbruket och småbrukarna i debatten om jordbrukets rationalisering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idéhistoria

  Författare :Tor Svenungsson; [2024]
  Nyckelord :agriculture; smallholding; smallholder; modernity; rationalisation; temporalisation; high modernism; lifestyle; Sweden; jordbruk; småbruk; småbrukare; modernitet; rationalisering; temporalisering; livsstil; 1900-tal;

  Sammanfattning : This thesis investigates the semantic values of the two concepts “smallholding” (Swe. “småbruk”) and “smallholder farmer” (Swe. “småbrukare”), as well their role and function as central concepts in the public debate about the “agricultural rationalisation” (Swe. LÄS MER