Sökning: "Liza Jörlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Liza Jörlin.

 1. 1. Relationskompetens : En intervjustudie om lärares syn på relationskompetensens betydelse för matematikinlärning hos elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alexandra Drakdal; Liza Jörlin; [2020]
  Nyckelord :Relationskompetens; matematiksvårigheter; specialpedagogik; matematikinlärning; lärmiljö; matematiklärande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som syftar till att undersöka hur tolv matematiklärare från olika delar av Mellansverige ser på relationens betydelse för inlärningen hos elever med matematiksvårigheter. Studien har fokus på tre huvudfrågor: Vad lärare i matematik anser att deras förhållningssätt har för betydelse för elever som är i matematiksvårigheter, hur lärarna beskriver att deras relation påverkar elevens inlärning i ämnet matematik, samt hur återger och reflekterar några matematiklärare över sitt arbete i syfte att etablera och upprätthålla relationer till elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Datorspel i skolan? : En undersökning av inställningar till datorspel hos lärare och elever i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Liza Jörlin; Pehr Thorson; [2010]
  Nyckelord :datorspel; inställning; undervisningsredskap; skola; fritidssysselsättning;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur tidigare erfarenheter av och inställningar till datorspel förhåller sig till varandra. I studien har fyra lärare och sex elever i årskurs tre intervjuats. LÄS MER