Sökning: "Liza Mitz Langton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liza Mitz Langton.

  1. 1. Ungdomars upplevelser av sociala medier : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

    Författare :Liza Mitz Langton; Hanna Kåhre; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom ökar bland ungdomar i samhället samtidigt som fysisk aktivitet ses minska. Ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning. Det saknas kunskap om varför ohälsan ökar samt hur användningen av sociala medier påverkar ungdomar psykiskt och fysiskt. LÄS MER