Sökning: "Ljaura Turkaj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ljaura Turkaj.

  1. 1. Att leva mellan två kulturer i det svenska samhället : En kvalitativ studie om andra generationens invandrarkvinnor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Armanda Shala; Ljaura Turkaj; [2021]
    Nyckelord :Second generation; immigrant women; culture; belonging; ethnicity; exclusion; opportunities; difficulties; challenges.; Andra generationens; invandrarkvinnor; kultur; tillhörighet; etnicitet; utanförskap; möjligheter; svårigheter; utmaningar.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER