Sökning: "Localisation"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Localisation.

 1. 1. The Global-Local Dynamics within the Localisation of the Sustainable Development Goals: A comparative study among localities within Sweden and the Netherlands to reflect on Global Responsibility

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Cressida de Witte; [2020-10-07]
  Nyckelord :Glocalisation; Globalisation; Sustainable Development Goals; Localisation; Global Responsibility;

  Sammanfattning : Glocalisation as a concept was developed to portray the reciprocal relationship between the global and the local. The global and the local have found themselves being interdependent and connected. The concept of globalisation lacked these dynamics. LÄS MER

 2. 2. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. LÄS MER

 3. 3. Multikriterieanalys för lokalisering av multifunktionella dagvattenåtgärder i sjukhusmiljö : En fallstudie över Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Helin Maria; [2020]
  Nyckelord :stormwater; green infrastructure; ecosystem services; climate adaption; multicriteria analysis; healthcare setting; dagvatten; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; klimatanpassning; multikriterieanalys; sjukhusmiljö;

  Sammanfattning : I Sverige kommer klimatförändringarna innebära ett varmare klimat med kraftigare nederbörd. I kombination med en stor andel hårdgjorda ytor i våra växande städer kommer detta innebära en risk för dagvattenöversvämningar. LÄS MER

 4. 4. Distributed Decentralised Visual SLAM for Multi-Agent Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Srihaarika Vijjappu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A key challenge in multi robot systems is performing distributed SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). The aim of this thesis is to be able to perform visual SLAM in a decentralised manner across multiple autonomous agents while minimising the inter-agent communication bandwidth requirement. LÄS MER

 5. 5. Autonomous Landing of an Unmanned Aerial Vehicle on an Unmanned Ground Vehicle in a GNSS-denied scenario

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Alexander Källström; Albin Andersson Jagesten; [2020]
  Nyckelord :Unmanned Aerial Vehicle; Unmanned Ground Vehicle; Autonomous Landing; Ultra-Wide Band; Proportional Navigation; GNSS-denied Scenario; Gazebo;

  Sammanfattning : An autonomous system consisting of an unmanned aerial vehicle (UAV) in cooperation with an unmanned ground vehicle (UGV) is of interest in applications for military reconnaissance, surveillance and target acquisition (RSTA). The basic idea of such a system is to take advantage of the vehicles strengths and counteract their weaknesses. LÄS MER