Sökning: "Locus of Control"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Locus of Control.

 1. 1. Predicting Pro-environmental Behaviours with Locus of Control and Ecoanxiety

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filippa Sjöstrand; Emilie Hansen; [2020]
  Nyckelord :climate change; locus of control; ecoanxiety; trait anxiety; pro-environmental behaviours.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The climate crisis is not only affecting the physical world, but individuals’ mental health. The concept of ecoanxiety has reached major attention in the public discourse and more individuals report psychological consequences as a result of climate change. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att skriva ett självständigt arbete : En induktiv studie om examinerade studenters upplevelser av interna och externa faktorers inverkan på kontrollfokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :self-efficacy; self-serving bias; Självständigt arbete; studenter; grundad teori; kontrollfokus; self-efficacy; self-serving bias. fritidshem;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att bilda kunskap kring hur examinerade studenter från Linnéuniversitetets grundlärarprogram med inriktning mot arbete i fritidshem år 2018, upplever utbildningsmomentet att skriva ett självständigt arbete. Intentionen med studien är att, utifrån en induktiv grundteoretiskt metod, bidra till en utvecklad teoribildning kring sambandet mellan studenters upplevelser och orsaker. LÄS MER

 3. 3. ”Det borde liksom räcka med att man röstar” : 90-talisters attityder till ekologisk hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Eriksson; Lisa Olsson; Ida Thomsson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Organic food; Responsibility; 90’s generation; Attitudes; Value; Schwartz Theory of Basic Values; Locus of Control; Hållbar konsumtion; Ekologiska livsmedel; Ansvar; 90-talister; Attityder; Värderingar; Schwartz teori om grundläggande värderingar; Locus of Control;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras forskning om 90-talisters attityder till ekologisk hållbarkonsumtion. Studien är skriven utifrån ett kvalitativt angreppssätt där datainsamlingen har skett genom två fokusgrupper, en med män och en med kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Studying genetics of leaf shape variation in Arabidopsis lyrata

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Carina Kvernes Macpherson; [2019]
  Nyckelord :Arabidopsis lyrata; Arabidopsis arenosa; leaf shape; RCO genes; genotype; phenotype; gene sequence variation;

  Sammanfattning : The relationship between leaf and its environment has resulted in a tremendous diversification of leaf shape within and between plants species, which is important to cope with the differing environmental conditions. Arabidopsis lyrata is a prime model plant that shows leaf shape variation within species and between related species. LÄS MER

 5. 5. Motivation in the Gig Economy : A Case Study of Gig Workers in the IT and Business Consulting Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kristin Karlsson; Johan Wranne; [2019]
  Nyckelord :Gig economy; gig worker; motivation; consulting; IT; Business; entrepreneurial motivation; Gig-ekonomi; giggare; motivation; konsultverksamhet; IT; Business; entreprenöriell motivation;

  Sammanfattning : The number of self-employed has been rising and it is estimated that 20–30% of the working-age population in the EU-15 and the U.S. is involved in some form of independent work. This growth is driven by technological advancements, changing work values and an overall need to adapt to a high-change environment. LÄS MER