Sökning: "Loella Filipsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Loella Filipsson.

  1. 1. Självmedkänsla och subjektivt välbefinnande hos äldre

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Loella Filipsson; [2023-04-26]
    Nyckelord :Självmedkänsla; välbefinnande; ålder; svensk äldre population;

    Sammanfattning : Självmedkänsla har visat sig bidra till ett hälsosamt åldrande. Det finns få studier som undersökt sambandet mellan självmedkänsla och subjektivt välbefinnande hos äldre. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att undersöka sambandet mellan självmedkänsla och subjektivt välbefinnande inom en svensk äldre population. LÄS MER