Sökning: "Logistisk binär regressionsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Logistisk binär regressionsanalys.

 1. 1. Sambandet mellan förstföderskors samt partners förlossningsupplevelser och uppfattat socialt stöd samt deras känsla av sammanhang ett år efter förlossning : En longitudinell kohortstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Bodin; Nadia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Parents; parenthood; transition; childbirth; support; förlossning; stöd; föräldraskap; transition; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå förlossning och bli förälder för första gången är en av de största händelserna i livet och förlossningsupplevelsen påverkas av flera faktorer. Mer kunskap behövs om sambandet mellan föräldrars förlossningsupplevelser, uppfattat socialt stöd samt deras känsla av sammanhang ett år efter förlossning. LÄS MER

 2. 2. Tidig prognostisering av konkurs för företag inom byggbranschen : En stegvis binär logistisk regressionsmodell av svenska företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Tatiana Dykina; [2019]
  Nyckelord :Small and medium-sized construction companies; financial distress; bankruptcy; binary logistic regression analysis; capital structure; profitability; liquidity; profit structure; macroeconomics; Små och medelstora byggföretag; finansiell oro; konkurs; binär logistisk regressionsanalys; kapitalstruktur; lönsamhet; likviditet; resultatstruktur; makroekonomi;

  Sammanfattning : En skillnad mellan studier om finansiell oro och konkurs är vilka metoder och modeller som används för att prognostisera konkurs. I Sverige är byggföretag hårt drabbade av konkurser. LÄS MER

 3. 3. Bygg dig en konkursbuffert : - En studie om sex nyckeltal som kan innebära finansiell oro för små bolag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Gabriel Palmhag; Mattias Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Small constructing enterprises; financial distress; binary logistic regression; working capital management; riskbuffer on capital employed; debt-to-equity ratio; interest payable; capital turnover rate; working capital to total assets; interest cover ratio; return on total assets.; Små byggbolag; finansiell oro; binär logistisk regressionsanalys; working capital management; riskbuffert sysselsatt kapital; skuldsättningsgrad; skuldränta; kapitalets omsättningshastighet; rörelsekapital totala tillgångar; räntetäckningsgrad; avkastning på totalt kapital.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att analysera sex nyckeltal och se vilka samband dessa hade på riskbuffert sysselsatt kapital. Studien utfördes på 796 små byggbolag i Sverige under perioden 2009–2016 med hjälp av en binär logistisk regressionsanalys. Som teoretisk referensram användes working capital management och finansiell oro. LÄS MER

 4. 4. Effekten av yrkeserfarenhet : En kvantitativ utforskning om hur längden yrkeserfarenhet kan påverka socialsekreterare och deras arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elisabeth Eriksson; Samuel Udd; [2018]
  Nyckelord :work experience; self-efficacy; work engagement; social service workers; discretion; yrkeserfarenhet; självförmåga; engagemang; socialsekreterare; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om socialsekreterares yrkeserfarenhet påverkar hur de uppfattar och hanterar sitt handlingsutrymme, liksom deras självförtroende och engagemang i arbetet. Effekten av yrkeserfarenhet är i stor utsträckning outforskad inom ramen för socialtjänsten och därför syftar studien till en utgångspunkt för framtida forskning avseende hur yrkeserfarenhet kan granskas närmare. LÄS MER

 5. 5. Rösta med hjärtat? Väljarbeteende vid second-order elections : En kvantitativ studie av svenska väljarbeteenden vid europaparlamentsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; Europaparlamentet; val; väljarbeteende; andra rangens val; second-order elections; sincere voting;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker svenska väljare tendens att rösta med hjärtat, det vill säga närmre sina preferenser, i Europaparlamentsvalet 2014. I förhållande till den existerande litteraturen så studerar jag hur Europaparlamentsvalets "second-order"-karaktär påverkar deras val av parti i det. LÄS MER