Sökning: "Loise Backryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Loise Backryd.

  1. 1. Män och kvinnor, tillsammans för hållbar fred : En studie om den svenska underrättelseenhetens arbete med resolution 1325 i Förenta Nationernas Stabiliseringsinsats i Mali

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Loise Backryd; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The following study aims to understand implementation of UN Security Council Resolution 1325 (SCR1325) in the Swedish international forces, with focus on the Swedish intelligence force in the UN peacekeeping mission in Mali, Africa. The intention is to understand how the Swedish national strategy regarding implementing SCR1325, is actually being successfully implemented on the tactical level of the Swedish military contribution in Mali. LÄS MER