Sökning: "Lojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade ordet Lojalitet.

 1. 1. “Att göra pengarna värda” - en kvalitativ studie om konsulters delaktighet i organisationens företagskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Austlid; Fredrik Zorondo Silverbern; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konsult- och bemanningsbranschen slog nytt rekord år 2016 då det rapporterades om att 1,7% av Sveriges befolkning var sysselsatta inom branschen, och att omsättningen uppgick till 32 miljarder SEK (Kompetensföretagen, 2017). I dagsläget finns inga indikationer på att tillväxten kommer att stagnera, tvärtom fortsätter företag att nyttja extern arbetskraft i allt högre utsträckning (Statistiska Centralbyrån, 2018). LÄS MER

 2. 2. Employer branding: Ett annat ord för att undvika extra personalkostnader? : En kvantitativ uppsats om förväntningar på lön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikael Franzén; Sofie Thor Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Lön; Tvåfaktor-teorin; Organisatorisk rättvisa;

  Sammanfattning : Employer branding modellen har blivit allt mer vanlig för arbetsgivare att använda i syfte att förbättra deras rykte om att vara en attraktiv arbetsgivare. Användandet av employer branding har som mål att attrahera, rekrytera och behålla de mest talangfulla arbetstagarna. Men lön prioriteras inte i modellen. LÄS MER

 3. 3. Att ta pulsen på måendet : En kvalitativ studie av frekvent förekommande medarbetarundersökningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Stolt Olsson; [2019]
  Nyckelord :pulse survey; employee survey; employee engagement survey; job satisfaction; em-ployee satisfaction; workplace well-being; commitment; organizational misbehaviour; loyalty; power; self organization; collective work; medarbetarundersökning; mående; pulsade medarbetar¬undersökningar; nöjdhet; makt; organisatorisk olydnad; lojalitet; självorganisation; arbetarkollektiv; idealtyp;

  Sammanfattning : På många arbetsplatser genomförs medarbetarenkäter. Syftet är oftast att identifiera förbättringsområden i arbetsmiljön och att undersöka medarbetares trivsel och mående. Studien handlar om pulsade/frekventa varianter av medarbetar­undersökningar. LÄS MER

 4. 4. Hur fungerar Birgitta och Noel i en arbetsgrupp? : - En kvalitativ uppsats om samspel, konflikter och utveckling hos grupper med olika generationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Astrid Ernstsson; Simon Rissler; Oliver Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grupper; arbetsgrupper; gruppdynamik; grupputveckling; konflikthantering; generationer; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z och multigenerationella grupper;

  Sammanfattning : Det finns en hel del genomgående forskning kring hur arbetsgrupper fungerar. Angående fenomenet generationer finns det även relativt mycket forskning, dock är den forskningen främst ifrån USA. Går vi vidare till hur olika generationer fungerar i arbetsgrupp, speciellt i en svensk kontext, finner vi däremot en kunskapslucka. LÄS MER

 5. 5. Relationerna mellan delägare och bolag finansierade genom equity crowdfunding : en studie om makt, identitet och lojalitet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Henrik Johansson; Jacob Karlegatt; [2019]
  Nyckelord :Equity crowdfunding; relations; power; identity; loyalty; Equity crowdfunding; relationer; makt; identitet; lojalitet;

  Sammanfattning : Equity crowdfunding is a modern way for a company to finance their business. We have in this qualitative study aimed at increasing the comprehension for the relations between shareholders and companies financed through equity crowdfunding. LÄS MER