Sökning: "Lokal bank"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Lokal bank.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Rosanna Newsome; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisation; values; Handelsbanken; bank; change; long-term relationships; close to customer; local presence; Digitalisering; värdegrunder; Handelsbanken; bank; förändring; långsiktiga relationer; närhet till kund; lokal närvaro.;

  Sammanfattning : Det sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. LÄS MER

 2. 2. Tjänstekvalitet inom bankbranschen : En studie om företagskunders förväntningar och upplevelser i en föränderlig marknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mattias Backman; [2021]
  Nyckelord :Service quality; bank services; B2B-customers; SERVQUAL; SSTQUAL; Digitalization; Tjänstekvalitet; banktjänster; företagskunder; SERVQUAL; SSTQUAL; digitalisering;

  Sammanfattning : Banker har i stor utsträckning övergått från traditionella interpersonella leveranser till digitala alternativ, genom användandet av självbetjäningsteknik (SST) (Johns & Perrot, 2008). Detta har medfört minskning av antalet bankkontor, framförallt i Norden (Dallerup et al. 2018; Svenska Bankföreningen, 2020). LÄS MER

 3. 3. Det lokala bankkontoret i digitaliseringens fotspår : En kvalitativ undersökning av de lokala bankchefernas kundrelationsskapande under den digitala transformationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Syrén; Max Svensson; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformation; Lokal Bank; Kundrelation; Relationsmarknadsföring; Informell Styrning; Formell Styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den digitala transformationen har drastiskt påverkat hur bankernaskunder genomför sina bankärenden och de spenderar mindre tid på bankkontoret än tidigare.Samtidigt som bankerna vill att kunden ska bli mer självständig med sina bankärenden i ettlönsamhetssyfte vill de fortfarande ha en stark relation med kunden. LÄS MER

 4. 4. Decentralisering och kundnöjdhet : En kvalitativ studie om decentraliseringens betydelse för Handelsbankens kundnöjdhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Brished; Ida Davidovic; [2020]
  Nyckelord :Bank; Decentralization; Customer satisfaction; Bank; Decentralisering; Kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Handelsbanken har de senaste trettio åren varit den bank med högst kundnöjdhet av de svenska storbankerna och är även den enda storbank som tillämpar en decentraliserad affärsmodell. Frågeställningen för denna studie lyder därför: Vad för betydelse upplever anställda att en decentraliserad affärsmodell har för en banks kundnöjdhet? Studien genomfördes utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt där intervjuer med anställda inom Handelsbanken jämfördes med det teoretiska ramverk för studien som utgjorde decentralisering, contingency theory, kundnöjdhet i tjänsteföretag och digitalisering. LÄS MER

 5. 5. Funktionsblandning i praktiken : En kartläggning av hur planering för funktionsblandade stadsmiljöer går till i tre kommuner i Stockholms län, med fokus på den ekonomiska aspekten

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lisa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Stadsplanering; Funktionsblandning; Funktionsblandad; Blandstad; Hållbar utveckling; Ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Mixed use urban areas can, as Grant (2002) describes it, guarantee "economic  vitality, social equality and environmental quality". According to Bellander (2005), there are social as well as economic forces that speak for the mixed use urban environment to become a concept for sustainable development. LÄS MER